ࡱ> 796q` RbjbjqPqP2*::{KDDD8|4$.(<<<moooooo$(h:!<<4mm `1Dsm0<^Lj1<<<Ud<<<$ @ @ sQNbRwLYef[O_]\ONNYXTONJ\ASN!k;NNRlQOveHh 3g2ehTN NHS9:00 11:30 w_NNYXTONJ\ASN!k;NNRlQO\(Wb!h>NL :Nd}Ydky]\O yr6R[,geHh0 N0SRONXTwLYexvz-N_;NN_NNYXTO;NN0oR;NN0ckoRyfNSvsQ]\ONXT~13N0 N0OQ[102012t^w_NY]\O[c20,{NJ\_NYbcJ\ >NN[0 N0O0WpV|i'YO[ V0Ώc]\O^n N "kΏlV #NNs܀ QY5uP[O\ pp"kΏw_NNYXTO[4Nb!hv^c[]\O pp]y:w_NNYXTONJ\ASN!k;NNRlQO(Wb!hS_ ]yw_NNYXTONJ\ASN!k;NNRlQOS_WnbR N:N,g _:N l͑[He0 vNN XۏS OۏSU\ N NQ[nRdQ [be3g1e NHS NsMR N !hVsX 10sXkSuBlr^Qtem g^0 #NN U_Y 20f[u|^ybeff:yVnSwLYef[O_]\ONNYXTONJ\ASN!k;NNRlQO 20S~{NONXT13NS~{ v^Fd>eNLh N TUS1uU_YcO0 304lgp_ [be2012t^3g2ee N8:200RMO V S_)Yc_ A0!hSc_ 10hSRwLYef[O_]\ONNYXTONJ\ASN!k;NNRlQOv[0R1S|iV|iO[0 [be3g1e NHS #NNU_Y :>@BDFLN`bdflv$ & 2 r t ǹ}qg[qg[qg[hY'hb5aJo(h,ih ;aJo(hY'h ;5aJo(h,ihIp aJo(h,ih+aJo(h,ih\iaJo(h,ih%\aJo(h,ih;aJo(h,ihaJo(hY'heCJOJPJo(hY'h;CJOJPJo(hY'hlCJOJPJo(hY'hCJOJPJo(hY'hCJOJPJo( @$ r Z  V $ ^ dpWD`gdo5dpgdo5dpgdVcdpgd ;dpgdb dpWD`gd,i $dpa$gdVc  " $ * 4 6 \ ^ ʴwk_UKh,ih+aJo(h,ih77aJo(hY'h775aJo(hY'h+5aJo(h,ih! aJo( haJo( h! aJo( hS_aJo( ho5aJo( hFaJo( h [aJo(h,iho5aJhY'ho55aJo(h,iho5aJo(ho55aJo(h;5aJo(hY'h5aJo(hY'h5aJo(hY'h;5aJo(^ t " $ & 8 H L Z t 0<Jhx"&vx¶wh5aJo(hhMw[5aJo( h %aJo( h8aJo(Uh,iho5aJo( ho5aJo(h %5aJo(h %ho55aJo( h aJo( hY"aJo(h,ih aJo(h,ih$eaJo(h,ih+aJo(h,ihaJo( haJo(,^ 8 H Z >r"dl $dpa$gdP$dp]a$gdFW idpWD2`igd^dpgdmdpgdo5dpgd dpgd20Ώ[ #NNs9N 1 NXT 10~e8nNR^{tNN4 Tf[u0 2 Blz]ň iO~&^ NN^cMR[f[uۏLc[ N3g2e NHS8p0R!hSI{P \eg!h_O[&^0RV|iO[ [0RPT,1uU_Ywf[uVs N0 B0O[c_ 10b0R{vQY{vhN{ 3g2e NHS830MR(WO[I{P #0RONXT~{0R0#NNU_Y 2064l gR #NNNs N OTS‰ #NNU_Y ~1S|i!irAm0e8nNN[[!~5S|ib!4l~!9S|iWSb!{t:W!;Nr^S!3S|ipec0}lO05uP[5uhV0f[MRYeNN[[0f[ wQSOOS_)YOTe [ S‰gqv0DdP #NNĞee0s܀ mQ -N[c #NNNs NONXT0S:gSb!hj T[~30N !hYLh0YS_)Y1\Npe`Q gS 1uU_YSeT#NNGlbOo`0 ?eYeY 2012t^2g29e [~{W[ !h ؚoR!h RoR!h ĞoRfN ZQ?eRlQ[ YeRY eW[RlQ[ ߘTe8nirAmNN   WHDXH-DY-P2012-18 ,{ PAGE 1 u qQ NUMPAGES 2 u (,@Dbflnpz(yoye^ h?OaJo(h,ihmaJo(h,ih,iaJo( h,iaJo(hTh,i5aJo(h5aJo(h %ho55aJo(hMw[h,QaJo( hr0aJo( h6aJo( h_aJo( h,QaJo( hL>QaJo( h}jaJo( hKaJo( h*aJo( hq^0aJo( h(>aJo( hPaJo( hMw[aJo(#(Zbdjl$(2X\fh ȾȾȾȾȒꋄzphdhdhdhdhAjhAUhwh aJo(h,iho{aJo( ho{aJo( hP,aJo(h,ih< aJo(h,iheaJo( h^aJo( h46aJo(h,ih aJo(h,ih aJo(h,ih aJo(hFWh^5aJo(hFWhP5aJo( hTaJo( h*b1aJo( haJo(&&( 8:<$&dPa$gddpgd dpgdVc8>BDPRTV`bvxz|Ƽhwh aJo(hAhKHaJmHnHuhKHaJjhKHUaJhKHaJo(hh5h<>dpgdVc$a$gd 0182P. A!"#$%S N@N cke $1$a$$CJKHPJ_HaJmH nHsH tH$A$ ؞k=W[SOBiB nfhY?AAZgB7DFh_KL'L#NrNjO,QL>Qh_TxU/